Χρήσιμες Οδηγίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την χρήση του εργαλείου και την καταγραφή πληροφοριών / αποτίμηση από τους έξι (6) Δήμους και τους Λοιπούς Δικαιούχους του Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ.
Image
Οδηγίες για την Αποτίμηση από Δήμους

Κατηγορία I: Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών ενεργειακής κατανάλωσης στα δημοτικά κτίρια

1) Συμπληρώνετε επιγραμματικά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν ο Δήμος σας συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και υποβάλει ΣΔΕΑ. Στην συνέχεια δίνετε στοιχεία προόδου για τα τελευταία 3 χρόνια ως προς τους στόχους εξοικονόμησης ετήσιας ενέργειας, τη δηλωθείσα εξοικονόμηση ετήσιας τελικής ενέργειας, τις προβλέψεις εξοικονόμησης ετήσιας ενέργειας, τις δραστηριότητες που διεξάγονται ή προγραμματίζονται για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ενεργειακού εφοδιασμού, ποικίλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης πέραν των ενεργειακών υπηρεσιών, κλπ.

2) Συμπληρώνετε επιγραμματικά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν ο Δήμος σας συμμετέχει στο Σύμφωνο των Νησιών; Στην συνέχεια δίνετε στοιχεία προόδου για τα τελευταία 3 χρόνια ως προς την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην ενεργειακή μοντελοποίηση, την ανάμειξη της τοπικής κοινωνίας σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, την κατάδειξη στην Ε.Ε. ότι τα ευρωπαϊκά νησιά μπορούν να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

3) Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράφονται στοιχεία του κτιριακού αποθέματος που σας ανήκει / διαχειρίζεστε βασιζόμενοι σε στοιχεία από έγκυρες πηγές όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, άδεια κατασκευής, λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.

4) Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράφονται στοιχεία που προκύπτουν από τα οριστικά ενεργειακά πιστοποιητικά των κτιρίων που σας ανήκουν / διαχειρίζεστε.


5) Με βάση την οργανωτική σας δομή παρακαλώ:
i. Να καταγράψετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην διαχείριση των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

ii. Να καταγράψετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα οι οποίες διαχειρίζονται τα έγγραφα νομιμότητας και κυριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων.


iii. Να καταγράψετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην συλλογή δεδομένων (λογαριασμών) ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια (Η.Ε.), πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ).

iv. Να καταγράψετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην επεξεργασία / ανάλυση δεδομένων (λογαριασμών) ενέργειας (Η.Ε., πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ).


6) Συμπληρώστε έναν πίνακα με το όνομα του κτιρίου όπως αυτό έχει συμπληρωθεί και στους παραπάνω πίνακες και δίπλα για το καθένα από αυτά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα ενεργειακά δεδομένα (λογαριασμοί και πόσοι, μετρήσεις και καταγραφές, κλπ)

7) Παρακαλώ προσδιορίστε το είδος του φορητού εξοπλισμού μέτρησης δεδομένων ενέργειας που διαθέτετε, όπως θερμοκάμερες, αναλυτές καυσαερίων, αναλυτές και καταγραφικά ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.

8) Στα κτίρια στα οποία υπάρχουν μετρητές και καταγραφικά καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου ή υπάρχει απομακρυσμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων Η.Ε. (μετρητές ενέργειας για παρακολούθηση και καταγραφή φορτίων), προσδιορίστε στον πίνακα τι είδους δεδομένα / δείκτες καταγράφονται ανά κτίριο που σας ανήκει/διαχειρίζεστε:
Στην περίπτωση που σε κάποιο κτίριο υπάρχει εγκατεστημένος μετρητής ισχύος ή/και καταγραφικό Η.Ε. ή/και απομακρυσμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων, τότε συμπληρώνονται με καταφατική απάντηση τα ακόλουθα κελιά του πίνακα αν μετριούνται και καταγράφονται τα παρακάτω μεγέθη όπως επεξηγούνται:
• Συνολική Καταναλισκόμενη Η.Ε. : Μηνιαία κατανάλωση ΗΕ σε kWh.
• Κατανομή καταναλισκόμενης Η.Ε. μέσα στην ημέρα (ωριαία καταγραφή ή άλλο): Η ωριαία κατανάλωση Η.Ε. σε kWh ανά ώρα. Εάν το καταγραφικό έχει δυνατότητα καταγραφής της Η.Ε. για μικρότερο χρονικό διάστημα (π.χ. τέταρτο της ώρας) αναφέρετε το μικρότερο διάστημα.
• Καταγραφή μέγιστης ζήτησης ισχύος (ανά πιο χρονικό διάστημα): Η μέγιστη ζήτηση ισχύος σε kW που καταγράφεται εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. τέταρτο της ώρας, ώρα, 6ωρο, ημέρα, κλπ.)
• Κατανομή καταναλισκόμενης Η.Ε. ανά χώρο του κτιρίου: Η κατανάλωση Η.Ε. σε kWh όπως αυτή καταγράφεται από ξεχωριστούς μετρητές (εάν υπάρχουν) σε επιλεγμένους χώρους του κτιρίου (π.χ. κατανάλωση ισογείου, Α ορόφου, κλπ.)
• Κατανομή καταναλισκόμενης Η.Ε. ανά χρήση του κτιρίου (φωτισμός, κλιματισμός, ανελκυστήρες, κλπ.): Η κατανάλωση Η.Ε. σε kWh όπως αυτή καταγράφεται από ξεχωριστούς μετρητές (εάν υπάρχουν) σε επιλεγμένες χρήσεις του κτιρίου.
• Παραγωγή Η.Ε. από ΑΠΕ. Καταγραφή της παραγόμενης Η.Ε. σε kWh από ΑΠΕ σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια εγκατάσταση στο κτίριο. Αναφέρετε το μικρότερο χρονικό διάστημα που γίνεται αυτή η καταγραφή (ωριαία, ημερήσια, άλλο).
• Ποια ανάλογα δεδομένα προκύπτουν από τους λογαριασμούς Η.Ε.: Αναφέρετε τα ενεργειακά δεδομένα που καταγράφοντα στους λογαριασμούς Η.Ε. ώστε να μπορεί να γίνει αντιπαραβολή (π.χ. συνολική κατανάλωση, μεγίστη ζήτηση ισχύος, κλπ.).

Στην περίπτωση που σε κάποιο κτίριο υπάρχουν εγκατεστημένοι μετρητές και καταγραφικά κατανάλωσης πετρελαίου, τότε συμπληρώστε με καταφατική απάντηση τα ακόλουθα κελιά του πίνακα αν μετριούνται και καταγράφονται τα παρακάτω μεγέθη όπως επεξηγούνται:
• Συνολική κατανάλωση πετρελαίου: Σε τόνους ή λίτρα ανά καθορισμένο χρονικό διάστημα (ήμερα, ώρα, κλπ.). 
• Κατανομή πετρελαίου ανά θερμική ζώνη του κτιρίου: Σε περίπτωση που οι θερμικές ανάγκες του κτιρίου εξυπηρετούνται από διαφορετικά συστήματα θέρμανσης και γίνεται ξεχωριστή καταγραφή κατανάλωσης πετρελαίου (π.χ. τόνοι ή λίτρα ανά ώρα καυστήρα Α ορόφου).
• Μετρητές στις τερματικές μονάδες του συστήματος θέρμανσης/ψύξης για θερμιδομέτρηση έχοντας σαν αποτέλεσμα την κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας ενός κοινού συστήματος στους επιμέρους χώρους.

9) Προσδιορίστε τον αριθμό κτιρίων στα οποία υπάρχει ψηφιακή βάση δεδομένων με μηνιαία δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιομάζας για τουλάχιστον 1-3 τελευταία χρόνια.
Ο όρος ψηφιακή βάση σημαίνει ότι οι καταναλώσεις καταγράφονται σε κάθε τύπο ψηφιακού αρχείου ακόμα και σε απλό αρχείο τύπου «excel», ώστε αυτές να είναι άμεσα επεξεργάσιμες από διάφορους χρήστες.

10) Συμπληρώνετε επιγραμματικά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά πόσον έχετε οποιαδήποτε εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων ενέργειας και αν έχετε, αναφέρετε το όνομα του εργαλείου όπως: KENAK, EnergyPlus, TRNSYS, RETScreen, κλπ.

11) Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράψτε το επίπεδο γνώσης των στελεχών του Δήμου σας στις παραμέτρους του πίνακα σημειώνοντας το 1 για πολύ χαμηλή, το 2 για χαμηλή, το 3 για μέτρια, το 4 για υψηλή και το 5 για πολύ υψηλή γνώση. Να επιλέξετε 10 στελέχη του δήμου σας από διαφορετικές Διευθύνσεις/Τμήματα και να υπολογίσετε το μέσο όρο γνώσεων για καθεμία από αυτές τις παραμέτρους.

Κατηγορία ΙΙ: Σχεδιασμός & υλοποίηση έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια

1) Παρακαλώ προσδιορίστε αν έχετε αξιοποιήσει προσωπικό (όπως Ενεργειακοί Ελεγκτές, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες, κλπ.) ώστε να υποστηριχθείτε για να εκτιμηθεί η ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων δίνοντας σχετικές πληροφορίες. Αν όχι παρακαλώ περιγράψτε τον λόγο, όπως έλλειψη ενημέρωσης, έλλειψη προϋπολογισμού κτλ.

2) Παρακαλώ αναφέρετε λόγους / παράγοντες που παρεμποδίζουν την υλοποίηση Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπως: η έλλειψη εξειδικευμένου στο αντικείμενο προσωπικού, έλλειψη χρηματοδότησης, έλλειψη ενημέρωσης ως προς τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.

3) Στον συγκεκριμένο πίνακα αξιολογείται τεκμηριωμένα ο βαθμός σημαντικότητας διαφόρων σχετικών παραμέτρων που επηρεάζουν την υλοποίηση ή μη ενός νέου έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ένα δημοτικό κτίριο του Δήμου σας, βαθμολογώντας με μια κλίμακα από το 1 για πολύ χαμηλή σημαντικότητα μέχρι το 10 για πολύ υψηλή σημαντικότητα.

Μια προτεινόμενη διαβάθμιση είναι: από 1 μέχρι 3 όταν η συγκεκριμένη παράμετρος δεν επηρεάζει καθόλου την απόφαση για να προχωρήσει το νέο έργο, από 4 έως 6 όταν η αντίστοιχη παράμετρος είναι αρκετά σημαντική αλλά δεν αρκεί, και από 7 έως 10 όταν επιβάλλεται - λόγω της συγκεκριμένης παραμέτρου - να προχωρήσει το έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας στο δημοτικό κτίριο.


4) Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράφεται ο βαθμός εξοικείωσης με τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας του πίνακα σε ένα δημοτικό κτίριο σημειώνοντας το 1 για πολύ χαμηλή, το 2 για χαμηλή, το 3 για μέτρια, το 4 για υψηλή και το 5 για πολύ υψηλή γνώση.
Μια προτεινόμενη διαβάθμιση είναι: από 1 έως 2 αν δεν γνωρίζετε το συγκεκριμένο σύστημα, από 3 έως 4 αν γνωρίζετε κάποια πράγματα για το σύστημα και 5 αν το έχετε εφαρμόσει ξανά και νιώθετε οικεία με το σύστημα αυτό.

5) Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράφονται τα δημοτικά κτίρια που αναβαθμίσατε ενεργειακά την τελευταία τριετία δίνοντας σχετικά στοιχεία για τεχνολογίες όπως κουφώματα, θερμοπρόσοψη, ηλιακό θερμοσίφωνα, φωτοβολταϊκά, αντλία θερμότητας, κλπ.

6) Με βάση την οργανωτική σας δομή παρακαλώ:
I. Να καταγράψετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην μελέτη ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, όπως για παράδειγμα η πρόσθεση θερμομόνωσης, η εγκατάσταση φωτιστικών LED, η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για θέρμανση/ψύξη.
II. Να καταγράψετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην διερεύνηση χρηματοδότησης και συγγραφής των προτάσεων ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.
III. Να καταγράψετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην προκήρυξη και συμβασιοποίηση ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.
IV. Αναφέρετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην υλοποίηση ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια όπως η τεχνική υπηρεσία.

7) Αναφέρετε τα εργαλεία / πληροφοριακά συστήματα που διαθέτετε για τον σχεδιασμό ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ένα δημοτικό κτίριο. Συγκεκριμένα, αναφέρετε αν υπάρχουν τυχόν διαδικτυακά εργαλεία, που προέκυψαν ύστερα από ερευνητικές/επιδεικτικές δράσεις, στα οποία μπορείτε να εισάγετε ενεργειακά δεδομένα και τύπους κτιρίων και να προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί κάθε άλλο αντίστοιχο λογισμικό που τυχόν έχει αναπτυχθεί ή χρησιμοποιείται από τον Δήμο.

8) Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράφονται οι διαδικασίες συμβασιοποίησης των έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας που έχετε υλοποιήσει σε δημοτικά κτίρια την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, στη στήλη «Είδος Διαγωνισμού» πρέπει να περιγραφεί η διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε.

9) Στον συγκεκριμένο πίνακα προσδιορίζεται ο βαθμός κρισιμότητας των εμποδίων του πίνακα που προκύπτουν στη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ένα δημοτικό κτίριο σημειώνοντας από το 1 για πολύ χαμηλή μέχρι το 10 για πολύ υψηλή κρισιμότητα.

Μια προτεινόμενη διαβάθμιση είναι: από 1 έως 3 όταν δεν αποτελεί καθόλου εμπόδιο για το καινούριο έργο, από 4 έως 6 όταν η αντίστοιχη παράμετρος είναι αρκετά σημαντική αλλά δεν αρκεί για να αποτελέσει κίνδυνο, και από 7 έως 10 όταν επιβάλλεται λόγω του συγκεκριμένου κριτηρίου να γίνει μελέτη κρισιμότητας για να προχωρήσει με ασφάλεια το έργο.

Κατηγορία III: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια

1) Με βάση την οργανωτική σας δομή

I. Παρακαλώ αναφέρετε επιγραμματικά τις Διευθύνσεις / Τμήματα που εμπλέκονται στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.

II. Συμπληρώνετε επιγραμματικά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν υπάρχει ορισμένο άτομο για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του συνόλου των έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και αν ναι, να αναφέρετε τα στοιχεία του, δηλαδή το Ον/πώνυμό του και περιγραφή της θέσης του.

III. Συμπληρώνετε επιγραμματικά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν έχει οριστεί ενεργειακός υπεύθυνος και αν ναι τα στοιχεία του δηλαδή το Ον/πώνυμό του, περιγραφή της θέσης του και των αρμοδιοτήτων.

Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να διαθέτει ειδικότητα μηχανικού, μπορεί να είναι αρμόδιος για ένα ή περισσότερα κτίρια κάθε φορέα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες, το συνολικό υπαλληλικό δυναμικό, την ωφέλιμη επιφάνεια και όγκο των κτιρίων του φορέα. Οι αρμοδιότητες του Ενεργειακού Υπευθύνου συνοπτικά πρέπει να είναι οι κατωτέρω:

o ο συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίμου,
o ο υποχρεωτική τήρηση αρχείου ή βάσης δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου ή των κτιρίων του φορέα,
o ο σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου,
o ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων,
o ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και η ευθύνη διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των λεβήτων − καυστήρων και μονάδων κλιματισμού,
o η παρακολούθηση έργων συντήρησης ή επισκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

2) Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα είδη μετρητικού εξοπλισμού που έχετε εγκαταστήσει σε δημοτικά κτίρια την τελευταία τριετία:
i. Μετρητές Ηλ. Ενέργειας και Ισχύος.
ii. Μετρητές κατανάλωσης καυσίμων
iii. Θερμιδομετρητές
iv. Σύγχρονα απομακρυσμένα συστήματα αυτόματης καταγραφής κατανάλωσης Ενέργειας.
v. Αναλογικά μετρητικά όργανα (όργανα συνθηκών χώρου, όργανα μετρήσεων εξωτερικού περιβάλλοντος, κλπ.) .
vi. Άλλο. Παρακαλώ διευκρινίστε.
vii. Δημιουργία πλατφόρμας αξιοποίησης δεδομένων ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο (κατανάλωση ενέργειας, συντελεστής ισχύος, καταγραφείσα μέγιστη ζήτηση)

3) Στον συγκεκριμένο πίνακα καταγράφονται τα στοιχεία έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας όπου τα αποτελέσματα Εξοικονόμησης Ενέργειας διαχέονται στους δημότες με φυλλάδια, σεμινάρια ενημέρωσης, κλπ. και σε πόσους δημότες εκτιμάται ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο.

4) Στις παραπάνω περιπτώσεις βαθμολογήστε το ενδιαφέρον των δημοτών για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημοτικά κτίρια σημειώνοντας από το 1 για πολύ χαμηλό μέχρι το 10 για πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, τοποθετήστε 1-3 αν δεν ενδιαφέρεστε καθόλου για τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης, 4-6 αν σας προξενεί κάποιο ενδιαφέρον, αλλά όχι στο σημείο να ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, και 7-10 αν θέλετε να μάθετε και για επιπλέον συστήματα εξοικονόμησης και θα θέλατε να τα εφαρμόσετε και στην δική σας καθημερινότητα.