Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) / Ενημερωτικά Σημειώματα
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Τρόπος Δημοσιοποίησης: E-mails
Αποδέκτες: Φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Κρήτη
Επισυναπτόμενα:
Ενημερωτικά Σημειώματα Λοιπών Δικαιούχων