Πάρε την Γνώση

Ο Χρήστης μπορεί να αντλήσει δεδομένα και πληροφορίες για τις τρεις (3) παρακάτω κατηγορίες θεμάτων σχετικά με την ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια:
 • Συλλέγοντας Δεδομένα: Υφιστάμενο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων / δεδομένων / πληροφοριών για το κτιριακό απόθεμα.
 • Σχεδιάζοντας Έργα: Υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.
 • Παρακολουθώντας Έργα: Υφιστάμενο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας έργων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.
Image
Συλλέγοντας Δεδομένα
1) Έχει προχωρήσει ο Δήμος σας στην υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και του Συμφώνου των Νησιών τα τελευταία χρόνια? (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Βρίσκεστε στο 80% των Δήμων του Νησιωτικού Τόξου Ελλάδας – Κύπρου που έχουν υιοθετήσει το Σύμφωνο των Νησιών. Ωστόσο, δεν ανήκετε στο 10% των Δήμων που έχουν υιοθετήσει το Σύμφωνο των Δημάρχων. Προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου σας στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ώστε να αποκομίσετε μεγαλύτερα οφέλη και να εφαρμοστούν δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια μέσω της προετοιμασίας και ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με τους Δήμους της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, δεν ανήκετε μεταξύ των Δήμων που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Νησιών και των Δήμων που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Προτείνεται να προβείτε άμεσα στην υιοθέτηση των Συμφώνων Δημάρχων και Νησιών, καθώς αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο θα εξετάζονται τα εξειδικευμένα θέματα του κτιριακού αποθέματος νησιωτικών περιοχών, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η τεχνογνωσία σας και να επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα μέσω της προετοιμασίας και ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) κάθε χρόνο.
Μεταξύ των Δήμων του Νησιωτικού Τόξου Ελλάδας – Κύπρου ανήκετε στο 20% των Δήμων που δεν έχουν υιοθετήσει το Σύμφωνο των Νησιών και στο 10% των Δήμων που έχουν υιοθετήσει το Σύμφωνο των Δημάρχων. Προτείνεται να υιοθετήσετε το Σύμφωνο των Νησιών, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα εξετάζονται τα εξειδικευμένα θέματα του κτιριακού αποθέματος νησιωτικών περιοχών και θα ενισχύεται η τεχνογνωσία σας.
Μεταξύ των Δήμων του Νησιωτικού Τόξου Ελλάδας – Κύπρου ανήκετε στο 80% των Δήμων που δεν εφαρμόζουν το Σύμφωνο των Νησιών και στο 10% των Δήμων που εφαρμόζουν το Σύμφωνο των Δημάρχων. Συνεχίστε να συμμετάσχετε ενεργά στις παραπάνω πρωτοβουλίες και να ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας.
Ποια είναι τα οφέλη;

Η συμμετοχή σας στα Σύμφωνα Δήμων και Νησιών συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2eq) και στην υιοθέτηση δράσεων βιώσιμης ενεργειακής κουλτούρας. Ειδικότερα:
 • Μελετάται και ελέγχεται το κτιριακό απόθεμα του Δήμου.
 • Πραγματοποιείται καλύτερη διαχείριση των δημοτικών κτιρίων.
 • Παρέχονται συμβουλές για την ορθολογική χρήση πόρων και την εξοικονόμηση χρημάτων.
 • Ενθαρρύνεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
 • Βελτιώνεται η εικόνα της πόλης.
 • Προσφέρονται οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ.
 • Υποστηρίζεται η πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης.
 • Βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του Δήμου, κλπ.
Πώς θα γίνετε μέλος των Συμφώνων Δημάρχων και Νησιών;

Για να γραφτείτε στο Σύμφωνο των Δημάρχων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.simfonodimarxon.eu/ και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται για την υπογραφή του Συμφώνου.

Για το Σύμφωνο των Νησιών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.islepact.eu. Σημειώνεται ότι αποτελεί μια προέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων και απευθύνεται μόνο σε νησιωτικές αρχές οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για συμβολή στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
2) Διαθέτει ο Δήμος σας Σύστημα Αυτόματης Μέτρησης και Καταγραφής Ενέργειας και εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων ενέργειας; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Μεταξύ των Δήμων του Νησιωτικού Τόξου Ελλάδας – Κύπρου ο Δήμος σας ανήκει στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Μεταξύ των Δήμων του Νησιωτικού Τόξου Ελλάδας – Κύπρου ο Δήμος σας ανήκει στην πολύ μικρή μειοψηφία των περιπτώσεων.
Σε ότι αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και σε ότι αφορά στη συλλογή των δεδομένων και την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων, οι περισσότεροι Δήμοι του νησιωτικού τόξου Ελλάδας-Κύπρου συγκεντρώνουν όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ωστόσο σημαντικό να αρχίσετε να καταγράφετε τα κτίρια που θερμαίνονται με καυστήρες πετρελαίου, ώστε στη συνέχεια να είστε σε θέση να δημιουργήσετε μια ψηφιακή βάση για να καταχωρείτε όλα τα δεδομένα κατανάλωσης πετρελαίου.

Προτείνεται η προμήθεια εξοπλισμού αυτόματης μέτρησης της ενέργειας γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο η συλλογή των δεδομένων γίνεται πιο εύκολη, έγκυρη και αξιόπιστη. Συγκεκριμένα, ένας έξυπνος μετρητής (SM – Smart Meter) είναι μία ηλεκτρονική συσκευή που καταγράφει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός δημοτικού κτιρίου ή μιας δημοτικής υποδομής (π.χ. φωτοβολταϊκό πάρκο) με τρόπο περιοδικό (κάθε 15 λεπτά), βάσει προδιαγραφών, και αποστέλλει τις πληροφορίες σε μία κεντρική βάση δεδομένων (αρχείο ή μονάδα διαχείρισης δεδομένων).

Εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια προτείνεται να καταγράφονται και άλλα μεγέθη, όπως η ένταση, τάση, απορροφούμενη και άεργος ισχύς, κλπ.

Οι έξυπνοι μετρητές θα προσφέρουν αμφίδρομη επικοινωνία. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται ως εξής:
 • Έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού (firmware) από απόσταση.
 • Μετρώνται τα δεδομένα χωρίς να απαιτείται η παρουσία στελεχών του Δήμου στο χώρο του καταναλωτή. Αντίθετα, τα δεδομένα αποστέλλονται στο σταθμό βάσης (αρχείο ή μονάδα διαχείρισης δεδομένων) μέσω τηλεμετρίας ή διαδικτύου (η μονάδα μπορεί να είναι εγκαταστημένη π.χ. στο κεντρικό Δημαρχείο ή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).
 • Πραγματοποιείται η διακοπή και η επανασύνδεση του καταναλωτή από απόσταση.
 • Εντοπίζονται σε πραγματικό χρόνο τα τυχόν προβλήματα (πχ. χρονικά διαστήματα με μειωμένη τάση).
 • Επεκτείνονται οι μετρήσεις στο δίκτυο ύδρευσης, φυσικού αερίου ή και συστημάτων ασφαλείας/επιτήρησης χώρου.
3) Χρησιμοποιεί ο Δήμος σας εξειδικευμένα υπολογιστικά εργαλεία για να επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα ενέργειας όπως TRNSYS, EnergyPlus; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Μεταξύ των Δήμων του Νησιωτικού Τόξου Ελλάδας – Κύπρου, ο Δήμος σας ανήκει δυστυχώς στο 100% των περιπτώσεων. Ο Δήμος σας δεν χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία για να επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα ενέργειας. Αντίθετα χρησιμοποιείται μόνο το πρόγραμμα Microsoft Office Excel, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα των Δήμων.
Μεταξύ των Δήμων του Νησιωτικού Τόξου Ελλάδας – Κύπρου ο Δήμος σας πρωτοπορεί για τα δεδομένα της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεχίστε να ξεχωρίζετε!
Αξιοποιήστε τις διαθέσιμες εξελίξεις σε νέα υπολογιστικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν την αξιολόγηση και την εύρεση των βέλτιστων τεχνικοοικονομικά  παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων. Τα σύγχρονα εργαλεία εξυπηρετούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των δημοτικών κτιρίων σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας και λεπτομέρειας.

Για παράδειγμα, η επιλογή της περιοχής, η αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου και ο προσανατολισμός των χώρων μπορούν να καθορίσουν τις συνθήκες ηλιοφάνειας μέσα και γύρω από ένα κτίριο και την δυνατότητα εκμετάλλευσής της για υποβοήθηση στη θέρμανση / ψύξη ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρήση εξειδικευμένων αναλυτικών εργαλείων υποστηρίζει την αξιολόγηση των πιθανών  επιπτώσεων από τα διαφορετικά σχεδία παρεμβάσεων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια καθώς και από την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, μειώνοντας τους κινδύνους μιας λάθος επιλογής και εξασφαλίζοντας την άριστη παρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Τα σημαντικότερα και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ολοκληρωμένα υπολογιστικά εργαλεία για την προσημείωση των κτιρίων, έχουν επαληθευτεί μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων τους με πειραματικά δεδομένα, οπότε τυγχάνουν και διεθνούς αναγνώρισης και πιστοποίησης. Τα πιο απλοποιημένα μοντέλα παρέχουν αποτελέσματα χρήσιμα κατά τον προκαταρκτικό και αρχικό σχεδιασμό του κτιρίου.

Για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος σχετικά με τις ικανότητές αυτού.
ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
Το ειδικό λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Στο εργαλείο έγινε ενσωμάτωση των παρατηρήσεων από την πιλοτική διάθεσή του. Το λογισμικό αυτό εφαρμόζει τους απαραίτητους αλγόριθμους για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην Ελλάδα, βασιζόμενο στην μεθοδολογία Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, κ.α.), καθώς και στα σχετικά εθνικά πρότυπα και στις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Στο λογισμικό εισάγονται δεδομένα σχετικά με τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους (θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών στοιχείων, σκιάσεις κ.α.), καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης / ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των υπολογισμών, εκτυπώνονται σε αντίστοιχες αναφορές του λογισμικού.

Το λογισμικό δεν υποστηρίζει τις μελέτες σχεδιασμού του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη θέρμανσης, κλιματισμού και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων) που υποβάλλονται για τα νέα κτίρια και οι οποίες πρέπει να προηγηθούν και είναι απαραίτητες για τους υπολογισμούς της Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου. Μέσω των τελικών μελετών σχεδιασμού τεκμηριώνεται η εφαρμογή ή η αδυναμία εφαρμογής (στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται) των ελάχιστων προδιαγραφών (σχεδιασμός κτιρίου, κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων) για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ. Η τεκμηρίωση της εφαρμογής ή της αδυναμίας εφαρμογής των ελάχιστων προδιαγραφών θα πρέπει να αναφέρονται / περιγράφονται στο τεύχος της μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΕΝΑΚ.

Το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ χρησιμοποιείται στην διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης, για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων, με σκοπό την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ. Επίσης, χρησιμοποιείται στο στάδιο σύνταξης και υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και μόνο για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου, προκειμένου να υπάρχει κοινή μεθοδολογία και αντιστοιχία των αποτελεσμάτων της μελέτης με εκείνα της ενεργειακής επιθεώρησης μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του κτιρίου.

Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται, όπως επίσης και το S/N και η έκδοση του ειδικού λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ που χρησιμοποιήθηκε για την ενεργειακή κατάταξη και αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα και των υπολοίπων αξιολογημένων λογισμικών της αγοράς σε ότι αφορά στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου.
4) Γνωρίζει ο Δήμος ιδιαίτερα τα οφέλη που προκύπτουν από τις ESCOs; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σύμφωνα με τους Δήμους της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, ο Δήμος σας ανήκει στο 100% των περιπτώσεων. Η γνώση των στελεχών των Δήμων ως προς τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι γενικά μέτρια και η εκπαίδευσή τους κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα πάνω στα οφέλη που προκύπτουν από τις ESCOs. 
Σύμφωνα με τους Δήμους της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, ο Δήμος σας πρωτοπορεί για τα δεδομένα Ελλάδας - Κύπρου. Η γνώση των στελεχών των Δήμων στα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι υψηλή.
Οφέλη ESCOs

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών για την επίτευξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων. Συγκεκριμένα, νέες εταιρείες που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού ή / και της ανακαίνισης των κτιρίων, άρχισαν να λειτουργούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτό που ξεχωρίζει αυτές τις εταιρείες, οι οποίες ορίζονται ως εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) από τους παραδοσιακούς συμβούλους ενέργειας ή προμηθευτές εξοπλισμού, είναι το γεγονός ότι μπορούν επίσης να χρηματοδοτήσουν ή να οργανώσουν χρηματοδότηση για την επιχείρηση και η αμοιβή τους συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.
5) Διαθέτει ο Δήμος σας φορητό εξοπλισμό μέτρησης δεδομένων ενέργειας; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σύμφωνα με τους Δήμους της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, ο Δήμος σας ανήκει στο 100% των περιπτώσεων. 

Σύμφωνα, με τους Δήμους της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου ο Δήμος σας πρωτοπορεί για τα δεδομένα Ελλάδας - Κύπρου. Συνεχίστε προς αυτή την κατεύθυνση!

Φορητός Εξοπλισμός

Οι Δήμοι δεν διαθέτουν φορητό εξοπλισμό μέτρησης δεδομένων ενέργειας, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων στα δημοτικά κτίρια και την αναγνώριση πιθανών ευκαιριών για την εφαρμογή επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης. Παραδείγματα φορητού εξοπλισμού μέτρησης ενεργειακών δεδομένων είναι:  η θερμοκάμερα.
Με τη θερμοκάμερα αποτυπώνεται το θερμοκρασιακό προφίλ μιας επιφάνειας, είτε αυτή είναι επιφάνεια τμήματος εξοπλισμού, πχ. Σωληνώσεις , είτε είναι εξωτερικές όψεις κτιρίων. Με αυτό τον τρόπο μπορούν αναγνωριστούν θερμά ή ψυχρά σημεία απ’ όπου υπάρχει απώλεια θερμότητας ή ψύξης και να διαπιστωθεί έτσι η ανάγκη κάποιας ενεργειακής επέμβασης. Αναλυτής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μετράει και ενεργειακές καταναλώσεις και αλλά ηλεκτρικά μεγέθη σε επιλεγμένους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας όπως είναι τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού, οι κεντρικοί πίνακες φωτισμού κλπ. Βοηθάει στην αναγνώριση του τρόπου που καταναλώνεται η ηλεκτρική ενέργεια σε ένα κτίριο. Μετρητές περιβαλλοντικών συνθηκών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (θερμοκρασία υγρασία , φωτεινότητα, ποιότητα αέρα).  Άλλα βοηθητικά όργαν αοπως αποστασιόμετρα «λέιζερ» το οποίο καταγράφει εύκολα αποστάσεις, θερμόμετρα υπερύθρων που μπορούν να μετρήσουν μια θερμοκρασία από απόσταση, κλπ.
6) Ποιος είναι περίπου ο συνήθης αριθμός χρηστών και ο αριθμός επισκεπτών σε ένα δημοτικό κτίριο σας; (αριθμός)
Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο, διότι ο αριθμός χρηστών και αριθμός επισκεπτών είναι μεγάλος. 

Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα έχουν μικρό αντίκτυπο, διότι ο αριθμός χρηστών και ο αριθμός επισκεπτών είναι πολύ μικρός σε σχέση με άλλους Δήμους.

Έμμεσα Αποτελέσματα από την επισκεψιμότητα.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων εξασφαλίζεται και με την παροχή θερμικής άνεσης στους δημότες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας καλύτερα. Αφού βιώσουν τα οφέλη αυτά, πολλοί ενδιαφερόμενοι θα θελήσουν να εφαρμόσουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και στα ίδια τους τα σπίτια, γεγονός το οποίο θα αποφέρει μεγάλα οφέλη ως προς τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
7) Διαθέτει ο Δήμος σας κάποια Διεύθυνση/Τμήμα υπεύθυνο για τα έργα Εξοικονόμησης ενέργειας; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σύμφωνα, με τους Δήμους της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου ο Δήμος σας ανήκει στο ~50 % των περιπτώσεων.  Είναι απαραίτητος ο άμεσος ορισμός υπευθύνων.

Σύμφωνα, με τους Δήμους της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου ο Δήμος σας ανήκει στο ~50 % των περιπτώσεων. 

Υπεύθυνες Διευθύνσεις για ΕΞΕ

Οι Ελληνικοί Δήμοι συνήθως έχουν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δομικών Έργων, η οποία είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Διαχείριση των εγγράφων νομιμότητας και κυριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Συλλογή δεδομένων (λογαριασμών) ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια (ΗΕ), πετρέλαιο, φυσικό αέριο).
 • Επεξεργασία / ανάλυση δεδομένων (λογαριασμών) ενέργειας.
Οι Κυπριακοί Δήμοι δεν έχουν καμία οργανωτική δομή. Η οργανωτική δομή είναι σημαντική για την βέλτιστη οργάνωση και διεξαγωγή ενός έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια.

Είναι απαραίτητος ο άμεσος ορισμός υπευθύνων και η ανάληψη των σχετικών καθηκόντων από αυτούς ώστε να υποστηρίζεται μεθοδικά η συλλογή και επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων από τα δημοτικά κτίρια σας.
8) Πόσο πιστεύετε ότι ένα έργο ΕΞΕ ωφελεί την τοπική κοινωνία; (1 λίγο έως 5 πολύ)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, ανήκετε στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, ανήκετε στην μειοψηφία των περιπτώσεων. Η συμβολή ενός έργου ΕΞΕ ωφελεί ποικιλοτρόπως τις τοπικές κοινωνίες.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, ανήκετε στην μειοψηφία των περιπτώσεων. Η συμβολή ενός έργου ΕΞΕ ωφελεί ποικιλοτρόπως τις τοπικές κοινωνίες.  

Οφέλη στην τοπική κοινωνία.

H ενίσχυση των παρεμβάσεων και εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους της περιοχής σας, θα ενισχύσει τη τοπική οικονομία ενισχύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και τον κλάδο των μηχανικών, καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θα έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του επιχειρηματικού σκηνικού της περιοχής με ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.